حدیث هفته

امام علی(ع): خود را به صبروپایداری در امور ناخوش آیند عادت ده که صبر و پایداری درراه حق، نیکو اخلاقی است. نهج البلاغه، نامه ۳۱